Všeobecné obchodní podmínky pro užívání aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1 “Provozovatel” je společnost s ručením omezeným Sky Freebies Limited, se sídlem 124 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom, zapsaná v obchodním rejstříku v Anglii a Walesu, číslo 15386640.

1.1.2 “Aplikace” znamená internetovou aplikaci s názvem “Věci ZDARMA”, mezi jejíž hlavní funkcionality patří procházení seznamu položek odkazů, možnost zakoupení nebo objednání zboží kliknutím na odkaz v Aplikaci tak, že po kliknutí je uživatel přesměrován na cizí internetové stránky jiného provozovatele, kde následně od něj může zakoupit nebo objednat zboží. Aplikace je dostupná z internetové adresy https://vecizdarma.cz.

1.1.3 “VOP” znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.1.4 “Smlouva” znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.5 “Licence” znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.6 “Uživatel” znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem “Získat ZDARMA” nebo “Kde koupit” nebo “Porovnat ceny” nebo “Přihlásit” nebo “Odeslat” v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2 Kliknutí Uživatele na obrázek nebo tlačítko “Získat ZDARMA” nebo “Kde koupit” nebo “Porovnat ceny” nebo “Přihlásit” nebo “Odeslat” je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena smlouva.

2.3 Kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 rovněž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání Aplikace

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace.

3.2 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci bezúplatně.

3.3 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě licenci k užívání Aplikace.

3.4 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele

3.5 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

3.6 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.7 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4. Databáze

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ustanovení § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Odpovědnost za škodu

5.1 Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

5.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

6.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://vecizdarma.cz/soukromi.

7. Povinné informace pro spotřebitele

7.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

7.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

7.2.1 adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

7.2.2 adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je [email protected];

7.2.3 odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

7.2.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

7.2.5 Uživateli nevznikají náklady na dodání;

7.2.6 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč;

7.2.7 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;

7.2.8 ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

7.2.9 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

7.2.10 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

7.2.11 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

7.2.12 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

7.2.13 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

8. Rozhodné právo

8.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

9. Účinnost

9.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 4. 6. 2024.